Student Board

Sevgi Kozakli, Medical Student

Merve Gozum, Psychology Student